Konferencja 200 lat polskiej muzyki kameralnej

22/11/2017

9–10 grudnia 2017 r.

Katedra Kameralistyki Fortepianowej zapra­sza na kon­fe­ren­cję 200 lat pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej, któ­ra odbę­dzie się 9–10 grud­nia 2017 roku w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Dzień 1: Pomiędzy Chopinem a Szymanowskim — nie­zna­na pol­ska muzy­ka kame­ral­na i jej kon­tekst. Dzień 2: A co po Szymanowskim? Siła pol­skiej muzy­ki kame­ral­nej XX i XXI wie­ku.

Początek wykła­dów od godz. 10:00 w Audytorium im. K. Szymanowskiego. Każdego dnia w Sali Koncertowej UMFC odbę­dzie się kon­cert: w sobo­tę 9 grud­nia, o godz. 19:00, a w nie­dzie­lę 10 grud­nia o godz. 17:00. Wstęp wol­ny.

Organizator-koor­dy­na­tor: dr Robert Morawski

Afisz kon­fe­ren­cji
Afisz kon­cer­tu


ostatnia modyfikacja: 07/12/2017