Uroczysta msza święta inaugurująca rok akademicki 2017/2018

2/10/2017

1 paź­dzier­ni­ka 2017 r. o godzi­nie 9:00, w pierw­szym dniu nowe­go roku aka­de­mic­kie­go, w Kościele św. Krzyża w Warszawie, odpra­wio­na zosta­ła uro­czy­sta Msza Święta w inten­cji Społeczności Akademickiej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Mszę kon­ce­le­bro­wał bp prof. Michał Janocha.

Tradycyjnie w hoł­dzie Patronowi Uniwersytetu przy urnie z Sercem Fryderyka Chopina, zło­żo­no wie­niec. Reprezentację spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej, poza udzia­łem stu­den­tów i nauczy­cie­li aka­de­mic­kich sta­no­wi­ły Władze Uniwersytetu: Rektor, Prorektorzy oraz Dziekani Wydziałów UMFC. Prorektor ds. nauki prof. zw. dr hab. Paweł Łukaszewski, tym razem uczest­ni­czył w litur­gii nie tyl­ko jako repre­zen­tant Władz Uczelni ale tak­że jako dyry­gent i kie­row­nik Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra.

Msza była trans­mi­to­wa­na w I Programie Polskiego Radia.


ostatnia modyfikacja: 02/10/2017