Rafał Janiak zwycięzcą konkursu na operę „Człowiek z Manufaktury”

11/10/2017

Dnia 10 paź­dzier­ni­ka 2017 roku na sce­nie Teatru Wielkiego w Łodzi ogło­szo­no wyni­ki mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­kur­su kom­po­zy­tor­skie­go na skom­po­no­wa­nie ope­ry „Człowiek z Manufaktury” o łódz­kim „kró­lu baweł­ny” – Izraelu Poznańskim. Decyzją jury Grand Prix otrzy­mał dyry­gent, kom­po­zy­tor, peda­gog i absol­went naszej Uczelni — RAFAŁ JANIAK. Zdobył on rów­nież Nagrodę Publiczności Operowej.

Do udzia­łu w I eta­pie kon­kur­su zare­je­stro­wa­ło się 40 kom­po­zy­to­rów z Polski, Hiszpanii, Iranu, USA i Włoch. 

W III eta­pie kon­kur­su jury obra­do­wa­ło w skła­dzie: prof. Krzysztof Penderecki — kom­po­zy­tor, dyry­gent, prze­wod­ni­czą­cy, prof. dr hab. Urszula Kryger — dzie­kan Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. K. i G. Bacewiczów w Łodzi, Elżbieta Penderecka — pre­zes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena, Joanna Wnuk-Nazarowa — dyrek­tor Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Vladimir Kiradjiev — dyry­gent, kie­row­nik muzycz­ny kon­cer­tu fina­ło­we­go kon­kur­su „Człowiek z Manufaktury”, Aleksander Laskowski — kry­tyk ope­ro­wy, dzien­ni­karz Programu 2 Polskiego Radia, dr hab. Maciej Tworek — adiunkt w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Prapremiera ope­ry odbę­dzie się w listo­pa­dzie 2018 roku z oka­zji 185. rocz­ni­cy uro­dzin Izraela Poznańskiego. W maju 2019 roku zosta­nie przy­go­to­wa­na pre­mie­ra wer­sji ple­ne­ro­wej ope­ry na tere­nie Manufaktury w Łodzi.

Serdecznie gra­tu­lu­je­my!!!


ostatnia modyfikacja: 11/10/2017