Przesłuchania kandydatów do Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej (European Union Youth Orchestra)

9/10/2017

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej roz­po­czy­na orga­ni­za­cję prze­słu­chań kan­dy­da­tów do Młodzieżowej Orkiestry Unii Europejskiej (European Union Youth Orchestra), sku­pia­ją­cej mło­dych muzy­ków – oby­wa­te­li państw człon­kow­skich Unii Europejskiej. Wybór do skła­du orkie­stry prze­pro­wa­dza­ny jest przez kie­row­nic­two EUYO w poszcze­gól­nych pań­stwach Europy.

Przesłuchania pol­skich muzy­ków do edy­cji EUYO 2018 odbę­dą się w DS „Dziekanka” dniach 2–3 grud­nia 2017 roku (sobo­ta – nie­dzie­la). Zgłoszenia zawie­ra­ją­ce wypeł­nio­ny for­mu­larz kan­dy­da­ta (w języ­ku angiel­skim) pro­si­my nad­sy­łać dro­gą mailo­wą do dnia 13 listo­pa­da 2017 roku na adres eliza.kujan@mkidn.gov.pl. Formularz znaj­du­je się na stro­nie EUYO http://www.euyo.eu/media/3352/audition-dates-and-information-for-website.pdf

UWAGA: w tym roku, na proś­bę zarzą­du EUYO, uczest­ni­cy będą wyko­ny­wa­li utwór dowol­ny z akom­pa­nia­to­rem. Dokładniejsze infor­ma­cje w tej spra­wie będą udzie­la­ne bez­po­śred­nio kan­dy­da­tom bio­rą­cym udział w prze­słu­cha­niach. Do prze­słu­chań zapro­sze­ni będą rów­nież sak­so­fo­ni­ści (wycią­gi orkie­stro­we mają wkrót­ce poja­wić się na stro­nie EUYO).

Szczegółowe infor­ma­cje w spra­wie prze­słu­chań (wyma­ga­nia reper­tu­aro­we itd.) moż­na uzy­skać na stro­nie inter­ne­to­wej www.euyo.org.uk a tak­że u p. Elizy Kujan (tel. 22 55 15 786, 695 310 107, mail: eliza.kujan@mkidn.gov.pl).


ostatnia modyfikacja: 09/10/2017