Ogólnopolska konferencja Mit i symbol w muzyce XX i XXI wieku

30/10/2017

12 listopada 2017 r.
Nowa Sala Senatu UMFC

Studium Muzyki Nowej zapra­sza na Ogólnopolską kon­fe­ren­cję pt. Mit i sym­bol w muzy­ce XX i XXI wie­ku, któ­ra odbę­dzie się 12 listo­pa­da 2017 r. Konferencji towa­rzy­szyć będzie wysta­wa Ludmily Bubanovej pt. Rzeczywistość mitu — rze­czy­wi­stość muzy­ki. Organizatorzy zapra­sza­ją rów­nież na kon­cert Mity: Meksyk, Peru, Indie, Chiny — 12 listo­pa­da br. o godz. 17:00 w Sali Koncertowej UMFC. Wstęp wol­ny.

Joseph Campbell, jeden z naj­wy­bit­niej­szych XX-wiecz­nych bada­czy mitów, mawiał, że mity, to przede wszyst­kim „klu­cze do zro­zu­mie­nia moż­li­wo­ści ducho­wych czło­wie­ka”. I choć klu­cze te w róż­nych miej­scach otwie­ra­ją róż­ne drzwi, sama potrze­ba ich two­rze­nia, nazy­wa­nia świa­ta i doda­wa­nia nar­ra­cji do jego wszech­ogar­nia­ją­cej struk­tu­ry, jest potrze­bą uni­wer­sal­ną. Uniwersalną tak jak muzy­ka, któ­ra od zawsze współ­ist­nie­je z mito­lo­gią wyni­ka­jąc z podob­nie pier­wot­nych prze­żyć, chę­ci i intu­icji. Do tej dyna­micz­nej sta­ło­ści pra­daw­nych tre­ści nawią­zy­wa­ło i nawią­zu­je wie­lu kom­po­zy­to­rów, tych mniej i tych bar­dziej awan­gar­do­wych, któ­rzy – nie­za­leż­nie od języ­ka muzycz­ne­go i chę­ci eks­pe­ry­men­to­wa­nia – czę­sto trzy­ma­li się mito­lo­gicz­ne­go, pul­su­ją­ce­go w krwio­bie­gu więk­szo­ści kul­tur, kon­ti­nu­um.…

dr Ignacy Zalewski

Celem orga­ni­zo­wa­nej przez Studium Muzyki Nowej Ogólnopolskiej kon­fe­ren­cji Mit i sym­bol w muzy­ce XX i XXI wie­ku jest kody­fi­ka­cja aktu­al­nej wie­dzy na temat mito­lo­gicz­nych pier­wiast­ków obec­nych w wybra­nych kom­po­zy­cjach. Prelegenci – uzna­ni twór­cy, dyry­gen­ci, ani­ma­to­rzy życia kul­tu­ral­ne­go poru­szać będą zarów­no zagad­nie­nia wła­snej twór­czo­ści jak i histo­rycz­ne kon­tek­sty pla­su­ją­ce mit i sym­bol w cen­trum inspi­ra­cyj­nym nowej muzy­ki.

Program kon­fe­ren­cji


ostatnia modyfikacja: 30/10/2017