Leksykon polskich muzyków pedagogów

4/10/2017

W związ­ku z trwa­ją­cy­mi pra­ca­mi w Stowarzyszeniu Polskich Artystów Muzyków nad wyda­niem kolej­ne­go tomu Leksykon pol­skich muzy­ków peda­go­gów, zwra­ca­my się do wszyst­kich chęt­nych nauczy­cie­li aka­de­mic­kich naszej uczel­ni o pod­ję­cie tru­du wypeł­nie­nia załą­czo­ne­go kwe­stio­na­riu­sza i prze­sła­nie go do SPAM (mailem: stowpolart@gmail.com lub tra­dy­cyj­ną pocz­tą: SPAM, Zarząd Główny, ul. Marszałkowska 66 lokal 24, 00–545 Warszawa z dopi­skiem „LEKSYKON”).

Kwestionariusz dla muzy­ka peda­go­ga, DOCX


ostatnia modyfikacja: 04/10/2017