Konkurs o stypendia z Programu „Młoda Polska” na rok 2018

10/10/2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński pod­jął decy­zję o kon­ty­nu­owa­niu Programu Stypendialnego „Młoda Polska”. Program ten prze­zna­czo­ny jest dla mło­dych (do 35. roku życia) arty­stów, któ­rzy mają w swo­im dorob­ku wybit­ne osią­gnię­cia w dzie­dzi­nie sztu­ki, któ­rą upra­wia­ją. Stypendia w Programie „Młoda Polska” przy­zna­wa­ne są w dro­dze kon­kur­su.

Wnioski o sty­pen­dia na rok 2018 będą przyj­mo­wa­ne do 31 paź­dzier­ni­ka 2017 r. Maksymalna kwo­ta sty­pen­dium, o któ­rą moż­na się ubie­gać, to 50 000 zł (brut­to).

Wniosek nale­ży wypeł­nić i zło­żyć w elek­tro­nicz­nym sys­te­mie EBOI na stro­nie Narodowego Centrum Kultury.

Szczegółowe infor­ma­cje, pdf


ostatnia modyfikacja: 10/10/2017