Konferencja artystyczno-naukowa pt. Improwizacja w metodzie Dalcroze’a

2/10/2017

8 i 9 października 2017 r.
Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Zakład Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie ser­decz­nie zapra­sza na Konferencję arty­stycz­no-nauko­wą „Improwizacja w meto­dzie Dalcroze’a”, któ­ra odbę­dzie się 8 i 9 paź­dzier­ni­ka 2017 roku w gma­chu UMFC przy ul. Okólnik 2 w Warszawie. Na tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji gościć będzie­my wybit­ne­go peda­go­ga impro­wi­za­cji Panią Márię Apagyi z Węgier. Poprowadzi ona warsz­ta­ty impro­wi­za­cji dla uczest­ni­ków kon­fe­ren­cji.

Udział w kon­fe­ren­cji jest bez­płat­ny.
Konferencję zakoń­czy kon­cert „Spotkanie z impro­wi­za­cją. Szabolcs Esztényi zapra­sza”, któ­ry odbę­dzie się 9 paź­dzier­ni­ka 2017 r., o godz. 19:00 w Sali Koncertowej UMFC.

Harmonogram kon­fe­ren­cji — afisz


ostatnia modyfikacja: 06/10/2017