Jubileusz 45-lecia pracy artystyczno-pedagogicznej prof. zw. dr hab. Elli Susmanek

3/10/2017

8 wrze­śnia 2017 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego mia­ły miej­sce obcho­dy jubi­le­uszu pra­cy arty­stycz­nej i peda­go­gicz­nej prof. zw. dr hab. Elli Susmanek. 45 lat suk­ce­sów zosta­ło uczczo­ne w spo­sób nad­zwy­czaj­ny kon­cer­tem pod­su­mo­wu­ją­cym doro­bek pra­cy zawo­do­wej prof. Elli Susmanek.

Wśród wyko­naw­ców zna­leź­li się dziś zna­ni i doce­nia­ni na całym świe­cie arty­ści m.in. Jakub Jakowicz, Tomasz Strahl, Adam Kruszewski, Anna Radziejewska, Marta Schwaizer, Jakub Muras, Agata Muras. Koncert popro­wa­dził Ryszard Rembiszewski, pol­ski aktor, pre­zen­ter radio­wy i tele­wi­zyj­ny, kon­fe­ran­sjer, lek­tor.

W komi­te­cie hono­ro­wym bene­fi­su zasie­dli: Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina prof. Klaudiusz Baran, prof. Jerzy Knetig, prof. Ryszard Karczykowski, Małgorzata Walewska, prof. Anna Jastrzębska-Quinn, Maestra Teresa Żylis-Gara, Adam Kruszewski, prof. Katarzyna Jankowska.

Jubileusz został przy­go­to­wa­ny przez Martę Rosińską-Schwaizer, pomy­sło­daw­czy­nię i orga­ni­za­to­ra uro­czy­sto­ści. Patronat nad bene­fi­sem objął Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, hono­ro­wo Pani Elżbieta Penderecka, Polskie Radio, Program 2 Polskiego Radia, Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków.

Profesor Ella Susmanek pod­czas uro­czy­sto­ści zosta­ła uho­no­ro­wa­na przez śro­do­wi­sko arty­stycz­ne, doce­nio­no jej zasłu­gi i wkład w kul­tu­rę i dzie­dzic­two naro­do­we.

Fotoreportaż z uro­czy­sto­ści (face­bo­ok)

fot. Aleksandra Jeżewska


ostatnia modyfikacja: 05/10/2017