INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

6/10/2017

5 października 2017 r., godz. 10:30
Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

W dniu 5 paź­dzier­ni­ka 2017 roku w Sali Koncertowej Fryderyka Chopina odby­ła się uro­czy­sta inau­gu­ra­cja roku aka­de­mic­kie­go 2017/2018. W trak­cie uro­czy­sto­ści zaszczyt­ny tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa naszej Uczelni otrzy­mał prof. dr hab. SZABOLCS ESZTÉNYI — pia­ni­sta, kom­po­zy­tor, impro­wi­za­tor.

Inauguracja roku aka­de­mic­kie­go

Nadanie tytu­łu dok­to­ra hono­ris cau­sa Profesorowi Szabolcsowi Esztényiemu

Część arty­stycz­na

Biogram prof. dr hab. Szabolcsa Esztényiego

Fotoreportaż z uro­czy­sto­ści

Z oka­zji roz­po­czę­cia roku aka­de­mic­kiego 2017/2018 na ręce JM Rektora prof. dr hab. Klaudiusza Barana nade­sła­no listy gra­tu­la­cyj­ne:


ostatnia modyfikacja: 26/10/2017