Dzień Edukacji Narodowej w UMFC

10/10/2017 JM Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran zapra­sza spo­łecz­ność aka­de­mic­ką na obcho­dy Dnia Edukacji Narodowej, któ­re odbę­dą się w sobo­tę 14 paź­dzier­ni­ka 2017 r. w godz. 12:00–14:00 w Sali Koncertowej UMFC. W trak­cie uro­czy­sto­ści zosta­ną wrę­czo­ne dorocz­ne nagro­dy Rektora nauczy­cie­lom aka­de­mic­kim oraz pra­cow­ni­kom uczel­ni nie­bę­dą­cym nauczy­cie­la­mi aka­de­mic­ki­mi. Rektor UMFC, nawią­zu­jąc do tra­dy­cji uro­czy­ste­go wrę­cza­nia dyplo­mów ukoń­cze­nia stu­diów, wraz z dzie­ka­na­mi doko­na uro­czy­ste­go aktu wrę­cze­nia dyplo­mów ukoń­cze­nia stu­diów pierw­sze­go i dru­gie­go stop­nia tego­rocz­nym absol­wen­tom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

ostatnia modyfikacja: 10/10/2017