Zmarł Janusz Jarmuła

4/08/2017

Z głę­bo­kim żalem zawia­da­mia­my, że w dniu 2 sierp­nia 2017 roku nie­spo­dzie­wa­nie odszedł od nas na zawsze śp. JANUSZ JARMUŁA, eme­ry­to­wa­ny pra­cow­nik naszej Uczelni, zastęp­ca kanc­le­rza w latach 1999 — 2007, całym ser­cem odda­ny spra­wom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, odzna­czo­ny Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom i Współpracownikom skła­da­my naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współ­czu­cia.

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka UMFC

 

Uroczyste poże­gna­nie odbę­dzie się 10 sierp­nia 2017 roku o godzi­nie 12:30 w domu pogrze­bo­wym na Cmentarzu Komunalnym Północnym (w Sali C), po któ­rym nastą­pi odpro­wa­dze­nie do gro­bu.


ostatnia modyfikacja: 16/08/2017