DAMY PRZY FORTEPIANIE

02/10/2017 19:00

Wykonawcy:

W pro­gra­mie: J. (?) Andrychowicz, Emilia Potocka, Józefina Wejnert, Marianna Martines, Francesca Lebrun, Maria Theresia von Paradis, Maria Szymanowska, Tekla Bądarzewska, Adolpha Le Beau, Fanny Hensel Mendelssohn, Clara Josephine Schumann

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz
Program
Program — bro­szu­ra
Fotoreportaż

Skrzypaczka zagra na instru­men­tach:
— 1 cz. reci­ta­lu: Johann Christian Ficker, Markneukirchen 1770;
— 2 cz. reci­ta­lu: Samuel Nemessányi (kopia Guarneriego), Budapeszt 1870 uży­czo­ne przez Geigenbau Cai von Stietencron w Wiedniu.
Recital zosta­nie wyko­na­ny na for­te­pia­nach histo­rycz­nych z kolek­cji Andrzeja Włodarczyka:
— kopii wie­deń­skie­go for­te­pia­nu Antona Waltera z 1795 roku, wyko­na­nej przez pra­cow­nię Andrzeja Włodarczyka według for­te­pia­nu z Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze;
— for­te­pia­nie Broadwooda zbu­do­wa­nym w Londynie w 1846 roku (instru­ment iden­tycz­ny z for­te­pia­nem, na któ­rym kon­cer­to­wał Chopin w cza­sie poby­tu w Anglii), odre­stau­ro­wa­nym przez pra­cow­nię Andrzeja Włodarczyka.

 


ostatnia modyfikacja: 06/10/2017