Uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę nauczycieli akademickich i pracowników uczelni niebędących nauczycielami akademickimi

6/07/2017

W dniu 27 czerw­ca 2017 r. na ostat­nim przed waka­cja­mi posie­dze­niu Senatu, Senatorowie poże­gna­li uro­czy­ście odcho­dzą­cych na eme­ry­tu­rę nauczy­cie­li aka­de­mic­kich i pra­cow­ni­ków uczel­ni nie­bę­dą­cych nauczy­cie­la­mi aka­de­mic­ki­mi.

Zwyczaj żegna­nia pra­cow­ni­ków, któ­rzy osią­gnę­li wiek eme­ry­tal­ny, wpro­wa­dzo­ny w Uczelni kil­ka kaden­cji rek­tor­skich temu, stał się w UMFC wzru­sza­ją­cą i miłą, tra­dy­cyj­ną uro­czy­sto­ścią obcho­dzo­ną zawsze w czerw­cu na posie­dze­niu Senatu.

Żegnano dzi­siaj posta­ci wybit­ne. Pożegnano byłych Rektorów naszej uczel­ni, pra­cow­ni­ków Fonoteki oraz Biblioteki Głównej.

Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran wyra­ził nadzie­ję, że prze­cho­dzą­cy na eme­ry­tu­rę jesz­cze nie raz posłu­żą swym boga­tym doświad­cze­niem swo­im wycho­wan­kom, stu­den­tom a tak­że kole­gom nadal pra­cu­ją­cym w UMFC.

Fotoreportaż z uro­czy­sto­ści


ostatnia modyfikacja: 10/07/2017