Sprzedaż używanych fortepianów

19/06/2017

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogła­sza sprze­daż uży­wa­nych for­te­pia­nów. Termin skła­da­nia ofert upły­wa dnia 10 lip­ca 2017 r. do godz. 11:00.
Oferty nale­ży skła­dać w sie­dzi­bie Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 2, 00–368 Warszawa, Kancelaria Główna [pokój nr 213].

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje


ostatnia modyfikacja: 19/06/2017