Rekrutacja na II edycję Podyplomowych Studiów Menedżer Muzyki

1/06/2017

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC, z udzia­łem wykła­dow­ców Szkoły Głównej Handlowej, uru­cha­mia rekru­ta­cję na II edy­cję Podyplomowych Studiów Menedżer Muzyki. Zajęcia roz­po­czy­na­ją się 7 paź­dzier­ni­ka 2017 r. Ostatnie wol­ne miej­sca!
Szczegółowe infor­ma­cje


ostatnia modyfikacja: 02/10/2017