Archive for Maj, 2017

26/05/2017

Seminarium AD VOCEM

27 maja 2017 r., godz. 17:00–21:00
Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Dnia 27 maja 2017 r. w godz. 17:00–21:00 odbę­dzie się semi­na­rium AD VOCEM. Transdyscyplinarne semi­na­rium badaw­czo-arty­stycz­ne wokół wybra­nych dzieł kul­tu­ry w kon­tek­ście zwro­tu ku dźwię­ko­wi we współ­cze­snej huma­ni­sty­ce. (wię­cej…)

23/05/2017

Warsztaty Chóralne Ad Hoc

Serdecznie zapra­sza­my śpie­wa­ją­ce Panie i Panów, goto­wych na  prze­ży­cie cie­ka­wej przy­go­dy chó­ral­nej!  Próby będą odby­wać się od 15 do 18 wrze­śnia (dla uczest­ni­ków, któ­rzy bio­rą udział pierw­szy raz) oraz od 23 do 26 wrze­śnia 2017 r. na UMFC ul. Okólnik 2 (od 18:00 do 21:00 w tygo­dniu, a od 10:00 do 14:00 w week­end). Warsztaty zosta­ną zwień­czo­ne kon­cer­ta­mi 27, 28 i 29 wrze­śnia oraz kon­cer­tem fina­ło­wym 30 wrze­śnia o godz. 18:00 na Sali Koncertowej UMFC. (wię­cej…)

23/05/2017

BLASK!

30/08/2017 18:00

17. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2017

Wykonawcy: KWINTET BLASZANY — Jan Harasimowicz — trąb­ka, Mateusz Rubaj — trąb­ka, Dariusz Thieu-Quang — wal­tor­nia, Jakub Gumiński — puzon, Mateusz Sejdak — tuba, Aleksandra Bobrowska — for­te­pian

Program: Grieg, Baadsvik, Wróbel, Arnold, Monk, Bernstein

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz

 

23/05/2017

BARDZO MŁODZI WIRTUOZI

23/08/2017 18:00

17. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2017

Wykonawcy: TREFON-GMYREK DUO — Maria Gmyrek — sak­so­fon, Wojciech Trefon — har­fa

W pro­gra­mie: Debussy, Tournier, Ibert, Absil, Kowalski, Huszcza, Scheller, Mathias, Piazzolla, Gershwin, Desmond

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Program
Fotoreportaż

 

22/05/2017

PIĘCIOBÓJ SIERPNIOWY

02/08/2017 18:00

17. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2017

Wykonawcy:

  • KWINTET OBOJOWY: Tytus Wojnowicz, Maria Banaszak, Michał Żurawski, Mateusz Żurawski, Jakub Jackowski — obój
  • Hanna Kraski — for­te­pian
  • Piotr Wilczyński — kla­we­syn

W pro­gra­mie: Telemann, Saint-Saëns, Silvestrini, Dutilleux

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Fotoreportaż

 

22/05/2017

Promocja polskiej muzyki filmowej w Korei Płd.

W dniach 13–21 maja 2017 r. stu­den­ci oraz dele­ga­cja Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina na cze­le z pro­rek­to­rem ds. zagra­nicz­nych prof. UMFC dr. hab. Pawłem Gusnarem uczest­ni­czy­li w Projekcie Promocja kul­tu­ry pol­skiej za gra­ni­cą 2017 — Promesa. Projekt był dofi­nan­so­wa­ny ze środ­ków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie obej­mo­wa­ło zor­ga­ni­zo­wa­nie oraz prze­pro­wa­dze­nie kon­cer­tów muzy­ki fil­mo­wej Krzesimira Dębskiego przez mło­dych muzy­ków zwią­za­nych z dwo­ma ośrod­ka­mi aka­de­mic­ki­mi: Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Uniwersytetem Keimyung w Daegu w Korei Południowej. (wię­cej…)

19/05/2017

KOMPOZYTORZY WARSZAWSCY

28/05/2017 17:00

Koncert Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca w ramach Jubileuszu 90-lecia powstania Wydziału

Wykonawcy:

  • Zespół Wokalny Kół Naukowych Wydziału I i V UMFC
    dyry­gen­ci: Aleksandra Ignaczak, Krystyna Misiukiewicz, Ola Ptaszyńska, Monika Tragosz, Jakub Szafrański
  • Chór Mieszany Wydziału V
    dyry­gen­ci: Joanna Korczago, Ilina Sawicka, Paweł Choina
  • Aleksandra Traczyńska — har­fa

W pro­gra­mie m.in.: M. Bembinow, B. Kowalski, Z. Koziej, J. Krutul, D. Lasota, M.T. Łukaszewski, P. Łukaszewski, M. Malec, S. Moryto, J.Szafrański

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. Ewa Marchwicka, prof. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała, mgr Tomasz Hynek

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz

19/05/2017

Koncert KOMPOZYTORZY WARSZAWSCY

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC zapra­sza na kon­cert w ramach Jubileuszu 90-lecia powsta­nia Wydziału zaty­tu­ło­wa­ny Kompozytorzy Warszawscy, któ­ry odbę­dzie się w nie­dzie­lę 28 maja 2017 r. o godz. 17:00 w Sali Koncertowej. Wstęp wol­ny. (wię­cej…)

19/05/2017

BASSO AND CONTINUO

16/08/2017 18:00

17. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2017

Wykonawcy: Dawid Biwo – bas, Andrzej Zawisza – kla­we­syn

W pro­gra­mie: Bach, Haendel, Caldara, Mancini

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Program
Fotoreportaż

 

19/05/2017

ROMANTYZM W ROZKWICIE

09/08/2017 18:00

17. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne — Dziekanka 2017

Wykonawcy: KWARTET SMYCZKOWY — Karolina Gutowska – I skrzyp­ce, Kornelia Figielska – II skrzyp­ce, Agnieszka Podłucka – altów­ka, Agata Bąk – wio­lon­cze­la

W pro­gra­mie: Wolfgang Amadeus Mozart – XVI Kwartet Es-dur KV 428 / 421b, Johannes Brahms – Kwartet a-moll op. 51 nr 2

Prowadzenie kon­cer­tu: Andrzej Krusiewicz

DS „Dziekanka”, ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Wstęp wol­ny. Ilość miejsc ogra­ni­czo­na

Afisz
Program
Fotoreportaż