Zmarła Krystyna Kotowicz

11/05/2017

Z głę­bo­kim żalem zawia­da­miam, że w dniu 7 maja 2017 roku zmar­ła w wie­ku 96 lat Krystyna Kotowicz - pia­nist­ka, peda­gog Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w latach 1955 — 1980.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rektor i Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Nabożeństwo żałob­ne zosta­nie odpra­wio­ne dnia 16 maja 2017 r. o godz. 13:15 w Kaplicy św. Ignacego na Wólce Węglowej, po któ­rym nastą­pi wypro­wa­dze­nie na cmen­tarz miej­sco­wy do gro­bu rodzin­ne­go.


ostatnia modyfikacja: 14/09/2017