Seminarium Ciało i duch w pracy muzyka

16/05/2017

20–26 maja 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych orga­ni­zu­je wykła­dy i warsz­ta­ty pt. Ciało i duch w pra­cy muzy­ka, któ­re odbę­dą się w dniach 20–26 maja 2017 r. Wstęp wol­ny. Zapraszamy!!!

Informacja szcze­gó­ło­wa


ostatnia modyfikacja: 16/05/2017