Seminarium AD VOCEM

26/05/2017

27 maja 2017 r., godz. 17:00–21:00
Audytorium im. Karola Szymanowskiego

Dnia 27 maja 2017 r. w godz. 17:00–21:00 odbę­dzie się semi­na­rium AD VOCEM. Transdyscyplinarne semi­na­rium badaw­czo-arty­stycz­ne wokół wybra­nych dzieł kul­tu­ry w kon­tek­ście zwro­tu ku dźwię­ko­wi we współ­cze­snej huma­ni­sty­ce.

Program semi­na­rium:

17:00 — 18:30: Seminarium badaw­cze — cz. I
18:30 — 19:00: Przerwa
19:00 — 19:30: Seminarium badaw­cze — cz. II
19:30: Ilustracja muzycz­na wyko­na­nie: Zespół wokal­ny EMotivo
21:00 — Zakończenie

Seminarium reali­zo­wa­ne w ramach pro­jek­tu, któ­re­go kie­row­ni­kiem jest as. nauko­wo-dydak­tycz­ny mgr Teresa Gręziak (Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC). Celem pro­jek­tu jest zapre­zen­to­wa­nie w for­mie semi­na­rium wyni­ków badań podej­mo­wa­nych przez ostat­nie mie­sią­ce w efek­cie pro­wa­dzo­nych przez mgr Teresę Gręziak zajęć z histo­rii kul­tu­ry i sztu­ki współ­cze­snej w ramach Międzywydziałowego Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych UMFC oraz w związ­ku z pra­ca­mi nad dok­to­ra­tem w ramach Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego.

Zapraszamy. Wstęp na semi­na­rium wol­ny.

Fotoreportaż z semi­na­rium

 

Projekt gra­ficz­ny:
Katarzyna Bieniaszewska
Użyto foto­gra­fii (autor­ka: Teresa Gręziak) z frag­men­tem pra­cy Krzysztofa Wodiczki “Goście” –> Biennale Sztuki w Wenecji 2009


ostatnia modyfikacja: 07/06/2017