NOC MUZEÓW na UMFC

11/05/2017

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ser­decz­nie zapra­sza wszyst­kich melo­ma­nów na wie­czór z muzy­ką wyko­ny­wa­ną przez pro­fe­so­rów, stu­den­tów i absol­wen­tów Uczelni. Na uni­wer­sy­tec­kim patio, któ­re ugo­ści publicz­ność Nocy Muzeów po raz trze­ci, roz­brzmie­wać będą naj­prze­róż­niej­sze gatun­ki muzy­ki nie tyl­ko kla­sycz­nej.

Żadnych kole­jek – gwa­ran­to­wa­ny miły wie­czór przy naj­pięk­niej­szych utwo­rach słyn­nych pol­skich i zagra­nicz­nych kom­po­zy­to­rów. Brakuje Państwu moż­li­wo­ści ode­rwa­nia się od codzien­nych zmar­twień w cią­gu tygo­dnia? Polecamy usiąść na patio i posłu­chać dobrej muzy­ki! UMFC jest przy­go­to­wa­ny na przy­ję­cie osób nie­peł­no­spraw­nych.

Organizator pla­nu­je przy­go­to­wać płat­ną gastro­no­mię.

Organizator: Samorząd Studentów UMFC

 


ostatnia modyfikacja: 11/05/2017