Konferencja naukowa pt. Polska Sztuka Perkusyjna — Tradycja i Współczesność

4/05/2017

14–15 maja 2017 r.
Sala Senatu

Zakład Harfy, Gitary i Perkusji Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie gorą­co zapra­sza do udzia­łu w sesji nauko­wej pt. Polska Sztuka Perkusyjna — Tradycja i Współczesność. Tematem tego­rocz­nej kon­fe­ren­cji będzie kon­fron­ta­cja dostęp­nej wie­dzy oraz pre­zen­ta­cja wyni­ków badań doty­czą­cych pro­ble­mów współ­cze­sne­go nazew­nic­twa i nomen­kla­tu­ry sto­so­wa­nej w lite­ra­tu­rze per­ku­syj­nej.

W związ­ku z bra­kiem ujed­no­li­co­ne­go kodu słow­ne­go, two­rze­nie tek­stów nauko­wych trak­tu­ją­cych o mate­rii per­ku­syj­nej jest znacz­nie utrud­nio­ne. Dyskusja na temat nomen­kla­tu­ry, zakoń­czo­na stwo­rze­niem słow­ni­ka odno­szą­ce­go się do sztu­ki per­ku­syj­nej w kon­tek­ście języ­ka pol­skie­go, jest nie­zmier­nie waż­nym zada­niem sto­ją­cym przed oso­ba­mi zaan­ga­żo­wa­ny­mi w pra­cę nauko­wą na tere­nie całe­go kra­ju. Inicjując sesję nauko­wą poru­sza­ją­cą pro­blem nomen­kla­tu­ry robi­my duży krok w bada­niach nad Polską Sztuką Perkusyjną.

Sesji towa­rzy­szyć będzie kon­cert per­ku­syj­ny CHROBOT #17, któ­ry odbę­dzie się 14 maja 2017 r. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym NInA, ul. Wałbrzyska 3/5. Na kon­fe­ren­cję i kon­cert wstęp wol­ny. Zapraszamy!

Program kon­fe­ren­cji
O kon­cer­cie
Afisz kon­cer­tu


ostatnia modyfikacja: 04/05/2017