3. Wieczory Chopinowskie na Okólniku

19/05/2017

lipiec – sierpień 2017 r., wtorki, godz. 18:00
Patio UMFC lub Sala Koncertowa UMFC

Po raz trze­ci Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina zapra­sza na cykl kon­cer­tów Wieczory Chopinowskie na Okólniku pod hono­ro­wym patro­na­tem JM Rektora UMFC, prof. dra hab. Klaudiusza Barana. W każ­dym tygo­dniu usły­szy­my repre­zen­ta­cję jed­nej z dzie­wię­ciu uczel­ni muzycz­nych w Polsce. W pro­gra­mie kon­cer­tów utwo­ry Fryderyka Chopina oraz z krę­gu Chopina. Koncerty odby­wają się w lip­cusierp­niu, w każ­dy wto­rek o godz. 18:00 na patio uczel­ni a w razie nie­po­go­dy w Sali Koncertowej. Wstęp na kon­cer­ty wol­ny.
Dyrektorem arty­stycz­nym cyklu jest prof. Ryszard Zimak. Kon­certy, jak w latach poprzed­nich, pro­wa­dzi Andrzej Krusiewicz. Projekt współ­fi­nan­so­wa­ny przez m. st. Warszawa.
Kontakt do orga­ni­za­to­rów: Biuro Koncertowe, bk@chopin.edu.pl, tel. 22 827 72 49

Afisz

Wielce Szanowni Państwo!

Już po raz trze­ci na patio Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina przed­sta­wia­my cykl kon­cer­tów pod nazwą Wieczory Chopinowskie na Okólniku. W trze­ciej edy­cji, podob­nie jak dotych­czas, wystą­pią mło­dzi arty­ści repre­zen­tu­ją­cy wszyst­kie Uczelnie muzycz­ne w Polsce.

Cieszy fakt, że Publiczność war­szaw­ska zaapro­bo­wa­ła obec­ność muzy­ki nasze­go Patrona na dzie­dziń­cu Uczelni w cza­sie waka­cyj­nym. Świadczą o tym słu­cha­cze dwóch poprzed­nich edy­cji: w latach 2015 i 2016, licz­nie przy­by­wa­ją­cy na kon­cer­ty. Warto dodać, że pre­zen­ta­cjom utwo­rów Fryderyka Chopina towa­rzy­szą kom­po­zy­cje Liszta, Rachmaninowa, Skriabina, Schuberta, Schumana i innych auto­rów, two­rząc nie­zwy­kłą atmos­fe­rę odbio­ru dzieł nale­żą­cych do kano­nu wiel­kiej pia­ni­sty­ki w krę­gu cho­pi­now­skim.

Pragnę gorą­co podzię­ko­wać JM Rektorowi, prof. dr. hab. Klaudiuszowi Baranowi za obję­cie hono­ro­wym patro­na­tem Festiwalu, dzię­ku­ję Władzom mia­sta sto­łecz­ne­go Warszawy za istot­ne wspar­cie finan­so­we. Dziękuję ser­decz­nie Panu redak­to­ro­wi Andrzejowi Krusiewiczowi za pięk­ne sło­wo towa­rzy­szą­ce muzy­ce, a tak­że Pani Zofii Malcolm i pra­cow­ni­kom Biura Koncertowego UMFC za przy­go­to­wa­nie Festiwalu i współ­pra­cę orga­ni­za­cyj­ną.

Wyrażam prze­ko­na­nie, że festi­wal Wieczory Chopinowskie na Okólniku dobrze speł­nia swo­ją rolę jako swo­iste wypeł­nie­nie prze­strze­ni muzycz­nej, utwo­rzo­nej w tym szcze­gól­nym miej­scu przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Pozostaję z życze­nia­mi pięk­nych wra­żeń arty­stycz­nych,

Ryszard Zimak
Dyrektor arty­stycz­ny


ostatnia modyfikacja: 08/06/2018