17. Festiwal Letnie Wieczory Muzyczne DZIEKANKA 2017

19/05/2017

lipiec – sier­pień 2017 r., środy, godz. 18:00
DS „Dziekanka” ul. Krakowskie Przedmieście 56/60
Dziedziniec lub Sala Koncertowa „Dziekanki”

Serdecznie zapra­szamy na 17. edy­cję Letnich Wieczorów Muzycznych — Dziekanka 2017. Koncerty pod hono­ro­wym patro­na­tem JM Rektora UMFC, prof. dra hab. Klaudiusza Barana,  odby­wają się na dzie­dzińcu Domu Studenckiego „Dziekanka” przy Krakowskim Przedmieściu 56/60, w lip­cusierp­niu, w każ­dą śro­dę o godz. 18:00. W razie nie­po­gody zapra­szamy do Sali Koncertowej „Dziekanki”. Wstęp wol­ny.
Dyrektorem arty­stycz­nym jest prof. Ryszard Zimak. Kon­certy popro­wa­dzi Andrzej Krusiewicz.
Kontakt do orga­ni­za­to­rów: Biuro Koncertowe, bk@chopin.edu.pl, tel. 22 827 72 49

Afisz

Szanowni Melomani!

Drodzy Państwo!

Witam wszyst­kich bar­dzo ser­decz­nie i zapra­szam na tego­rocz­ną edy­cję Festiwalu „Letnie Wieczory Muzyczne” w Dziekance. To już 17. spo­tka­nie war­szaw­skiej publicz­no­ści z mło­dy­mi arty­sta­mi, głów­nie peda­go­ga­mi i stu­den­ta­mi naszej Uczelni – Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Warszawska Alma Mater na prze­strze­ni 207 lat wykształ­ci­ła wie­lu zna­ko­mi­tych Artystów. Wśród nich pocze­sne miej­sce zaj­mu­je naj­wy­bit­niej­szy pia­ni­sta i kom­po­zy­tor wszech cza­sów – Fryderyk Chopin, patron Uczelni. Jest tak­że Ignacy Paderewski, Witold Lutosławski i wie­lu, wie­lu innych. Obecnie pra­gnę zapre­zen­to­wać mło­dych, uta­len­to­wa­nych, a czę­sto uty­tu­ło­wa­nych już Artystów.

W tym roku przed­sta­wia­my wyko­naw­ców repre­zen­tu­ją­cych nie­omal wszyst­kie spe­cjal­no­ści: instru­men­ty dęte drew­nia­ne, dęte bla­sza­ne, akor­de­on, gita­rę, instru­men­ty smycz­ko­we, for­te­pian, kla­we­syn, a tak­że śpiew solo­wy. Prezentowany wachlarz posta­ci i instru­men­tów to swo­ista lek­cja muzy­ki, a zara­zem pogłę­bio­ne źró­dło edu­ka­cji muzycz­nej. To tak­że utwo­ry kom­po­zy­to­rów o świa­to­wej reno­mie, w tym twór­ców repre­zen­tu­ją­cych naszą Uczelnię. W pro­gra­mie Festiwalu nie zabrak­nie tak­że debiu­tan­tów – mło­dych adep­tów sztu­ki muzycz­nej, zapro­szo­nych w nasze gościn­ne pro­gi.

Pragnąłem od począt­ku, aby ideą prze­wod­nią Wieczorów Muzycznych było stwo­rze­nie pogod­nej atmos­fe­ry, dobrze słu­żą­cej let­nie­mu wypo­czyn­ko­wi. Stąd taki, a nie inny dobór reper­tu­aru, stąd róż­no­rod­ny wybór wyko­naw­ców i miej­sce kon­cer­tów na Trakcie Królewskim.

Wyrażam ogrom­ną wdzięcz­ność JM Rektorowi Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, prof. zw. dr hab. Klaudiuszowi Baranowi za przy­ję­cie hono­ro­we­go patro­na­tu nad Festiwalem. Słowa gorą­cych podzię­ko­wań za wspar­cie finan­so­we kie­ru­ję pod adre­sem Władz Miasta Stołecznego Warszawy, w Osobie Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, oraz Dyrekcji Stołecznej Estrady, z Panem Andrzejem Matusiakiem na cze­le. Dziękuję tak­że pra­cow­ni­kom Biura Koncertowego UMFC, z Panią Zofią Malcolm na cze­le, któ­rzy jak co roku zaj­mu­ją się orga­ni­za­cją tej – jak sadzę – pięk­nej muzycz­nej impre­zy.

Na koniec pra­gnę wyra­zić spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nie Panu redak­to­ro­wi Andrzejowi Krusiewiczowi, któ­ry swo­im talen­tem ora­tor­skim i wie­dzą muzycz­ną opa­tru­je wszyst­kie kon­cer­ty, wpro­wa­dza­jąc Publiczność w mistycz­ną atmos­fe­rę sztu­ki muzycz­nej.

Życząc Państwu pięk­nych, arty­stycz­nych wra­żeń, zapra­szam na wszyst­kie kon­cer­ty Festiwalu Dziekanka 2017.

Ryszard Zimak – dyrek­tor arty­stycz­ny
Rektor UMFC w kaden­cjach 1999–2002, 2002–2005, 2012–2016

 


ostatnia modyfikacja: 14/09/2017