Archive for Kwiecień, 2017

28/04/2017

Międzynarodowy Dzień Tańca w UMFC

Trwają obcho­dy Międzynarodowego Dnia Tańca. Z tej oka­zji  w dniu 23 kwiet­nia 2017 r. w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina odbył się kon­cert, w któ­rym wystą­pi­li ucznio­wie szkół bale­to­wych, stu­den­ci i absol­wen­ci kie­run­ku Taniec oraz arty­ści Polskiego Baletu Narodowego.

(wię­cej…)

28/04/2017

Zmarła Elżbieta Dudzik

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 26 kwiet­nia 2017 roku ode­szła od nas na zawsze ELŻBIETA DUDZIK — pia­nist­ka, eme­ry­to­wa­ny peda­gog naszej uczel­ni, aktyw­ny czło­nek Koła Seniorów UMFC, uho­no­ro­wa­na Medalem za Zasługi dla UMFC.

(wię­cej…)

26/04/2017

DNI OTWARTE UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

Serdecznie zapra­sza­my na Dni Otwarte Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, któ­re odbę­dą się w dniach 12–13 maja 2017 r. Będzie to oka­zja do bliż­sze­go pozna­nia UMFC, spo­tka­nia kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej, stu­den­tów oraz zapo­zna­nia się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną naszej uczel­ni. (wię­cej…)

26/04/2017

KOMPOZYCJE I ARANŻACJE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC

27/04/2017 18:00

Wykonawcy: stu­den­ci Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Wydziału Instrumentalnego i Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz zapro­sze­ni Goście

W pro­gra­mie utwo­ry: Miłosza Bogić, Pawła Michała Chmielnickiego, Anny Dubec, Ireny Gulewicz, Arthura Guzika, Aleksandry Ignaczak, Katarzyny Karbownik, Agnieszki Kowalik, Jana Królaka, Krystyny Misiukiewicz, Danieli Ozdarskiej, Wojciecha Pławnera, Urszuli Płonki, Artura Potępy, Aleksandra Słojewskiego, Aleksandra Jana Szopy, Marii Szpury, Moniki Targosz, Aleksandry Włodarczyk, Rafała Wróblewskiego, Ireneusza Wybraniaka, Adrianny Żołnierczuk

Opieka arty­stycz­na:
Katedra Edukacji Muzycznej — Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur
ad. dr Anna Ignatowicz-Glińska
ad. dr Rafał Janiak
ad. dr Bartosz Kowalski-Banasewicz
dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC — Kierownik Katedry
ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak — Kierownik Pracowni
oraz st. wykł. Hanna Stankiewicz-Jóźwicka (Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego)

Organizator: Katedra Edukacji Muzycznej — Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

Program kon­cer­tu
Afisz

26/04/2017

Koncert Kompozytorski — Kompozycje i aranżacje Studentów i Absolwentów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

27 kwietnia 2017 r., godz. 18:00
Sala im. Henryka Melcera

Katedra Edukacji Muzycznej — Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur przy współ­pra­cy Międzywydziałowego Zakładu Fortepianu Ogólnego zapra­sza na kon­cert kom­po­zy­tor­ski. W pro­gra­mie kom­po­zy­cje i aran­ża­cje stu­den­tów i absol­wen­tów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC. Wstęp wol­ny — zapra­sza­my.

Program kon­cer­tu
Afisz

26/04/2017

POKAZ PRAC STUDENTÓW, PEDAGOGÓW I ZAPROSZONYCH GOŚCI MIĘDZYUCZELNIANEJ SPECJALNOŚCI MULTIMEDIALNEJ
Multimedialna majówka (3)

21/05/2017 16:00 — 22:00

Różne miej­sca uczel­ni
Wstęp wol­ny

Afisz
Program

 

26/04/2017

ANONYMUS
Multimedialna majówka (2)

21/05/2017 19:00

Opera na dwóch aktorów, dwa głosy, zespół instrumentalny, elektronikę i wizualizacje. Rafał Ryterski

Kompozytor: Rafał Ryterski
Wizualizacje: Jakub Wróblewski
Dyrygent: Nadim Husni
Wykonawcy: Monika Łopuszyńska, Rafał Supiński, Agnieszka Nowakowska, Zespół Instrumentalny Studentów UMFC
Reżyserzy dźwię­ku: Przemysław Kunda, Remigiusz Czechowicz

Studio S1 UMFC
Wstęp wol­ny

Afisz
Program

25/04/2017

Pedagodzy naszej uczelni wyróżnieni nagrodami Akademii Fonograficznej Fryderyki 2017

W ponie­dzia­łek 24 kwiet­nia 2017 r. w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odby­ła się cere­mo­nia roz­da­nia Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyki 2017 w ośmiu kate­go­riach muzy­ki poważ­nej. W tym roku Fryderyki wrę­czo­no po raz 23. W uro­czy­sto­ści wziął udział wice­mi­ni­ster kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go Jarosław Sellin. (wię­cej…)

24/04/2017

Krzysztof Kicior zwyciężył w konkursie solfeżowym w Słowenii

W IV Międzynarodowym Konkursie Solfeżowym I nagro­dę otrzy­mał Krzysztof Kicior, stu­dent Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Konkurs prze­zna­czo­ny dla stu­den­tów euro­pej­skich uczel­ni muzycz­nych odbył się w Ljubljanie (Słowenia) w dniu 21 kwiet­nia 2017 r. w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych uczest­ni­ków: kate­go­ria I — 19–21 lat i kate­go­ria II — 22–24 lat.

Gratulujemy!!! (wię­cej…)

24/04/2017

Nie żyje Stefan Sutkowski

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 22 kwiet­nia 2017 r. w wie­ku 85 lat zmarł śp. Stefan Sutkowski dok­tor hono­ris cau­sa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina muzy­ko­log i dzia­łacz muzycz­ny, zało­ży­ciel i wie­lo­let­ni Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, pomy­sło­daw­ca i redak­tor cyklu wydaw­ni­cze­go Historia Muzyki Polskiej. (wię­cej…)