Pedagodzy naszej uczelni wyróżnieni nagrodami Akademii Fonograficznej Fryderyki 2017

25/04/2017

W ponie­dzia­łek 24 kwiet­nia 2017 r. w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie odby­ła się cere­mo­nia roz­da­nia Nagród Akademii Fonograficznej Fryderyki 2017 w ośmiu kate­go­riach muzy­ki poważ­nej. W tym roku Fryderyki wrę­czo­no po raz 23. W uro­czy­sto­ści wziął udział wice­mi­ni­ster kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go Jarosław Sellin.

Artystom szcze­gól­nie zasłu­żo­nym dla pol­skiej kul­tu­ry muzycz­nej przy­zna­wa­na jest Nagroda Złoty Fryderyk za cało­kształt osią­gnięć arty­stycz­nych. W 2017 roku otrzy­mał ją pia­ni­sta i peda­gog Piotr Paleczny.

Fryderykiem w kate­go­rii „album roku muzy­ka kame­ral­na” nagro­dzo­no pły­tę Musica Profana 1 Pawła Łukaszewskiego. Wśród wyko­naw­ców zna­leź­li się peda­go­dzy UMFC: Ewa Guz-Seroka (for­te­pian), Anna Mikołajczyk-Niewiedział (sopran), Robert Gierlach (bary­ton), Kamila Wąsik-Janiak (skrzyp­ce), Piotr Hausenplas (wio­lon­cze­la), Romuald Gołębiowski (klar­net). Realizatorem nagra­nia była Katarzyna Rakowiecka-Rojsza.

Paweł Łukaszewski otrzy­mał tak­że dru­gą sta­tu­et­kę za wyda­ną przez Musica Sacra w 2016 roku IV Symfonię o Bożym Miłosierdziu. Płyta DVD zosta­ła nagro­dzo­na w kate­go­rii „album roku muzy­ka współ­cze­sna”. Chór Opery i Filharmonii Podlaskiej przy­go­to­wa­ły Violetta Bielecka (UMFC), Barbara Ewa Rafałko (UMFC), solist­ką była m.in. Anna Mikołajczyk-Niewiedział (sopran).

W kate­go­rii „album roku reci­tal solo­wy” zwy­cię­ży­ło nagra­nie peda­go­ga naszej uczel­ni — skrzyp­ka Janusza Wawrowskiego. Na pły­cie Sequenza zna­la­zły się kom­po­zy­cje twór­ców mło­de­go poko­le­nia kom­po­zy­to­rów m.in. Tomasza Opałki Dariusza Przybylskiego (UMFC). 

W kate­go­rii „album roku muzy­ka chó­ral­na, ora­to­ryj­na i ope­ro­wa” sta­tu­et­kę Fryderyka otrzy­mał album De Profundis — Polish Psalms of the 20th and 21st Century. Album zawie­ra m.in. kom­po­zy­cje: Marcina Tadeusza Łukaszewskiego, Miłosza BembinowaPawła Łukaszewskiego.

Naszym Pedagogom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my !!!

Informacja ZPAV


ostatnia modyfikacja: 26/04/2017