Konferencja „Ochrona wizerunku Fryderyka Chopina”

20/04/2017

24 kwietnia 2017 r.
Sala Kameralna Filharmonii Narodowej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej zapra­sza na kon­fe­ren­cję „Ochrona wize­run­ku Fryderyka Chopina”. Wydarzenie, orga­ni­zo­wa­ne z oka­zji obcho­dów Światowego Dnia Własności Intelektualnej odbę­dzie się w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej (wej­ście od ul. Moniuszki).

Ochrona wize­run­ku Fryderyka Chopina jest nie­zwy­kle istot­na, zarów­no w aspek­cie pro­mo­cji dzie­dzic­twa naro­do­we­go i twór­czo­ści wiel­kie­go pol­skie­go kom­po­zy­to­ra, jak rów­nież przez wzgląd na wzmo­żo­ną, szcze­gól­nie w ostat­nich latach, aktyw­ność pol­skich przed­się­bior­ców zain­te­re­so­wa­nych wyko­rzy­sta­niem tego wize­run­ku w swo­jej dzia­łal­no­ści biz­ne­so­wej.

Podczas kon­fe­ren­cji poru­szo­ne zosta­ną kwe­stie praw­ne zwią­za­ne z upo­wszech­nia­niem wize­run­ku jed­nej z naj­więk­szych ikon pol­skiej i świa­to­wej kul­tu­ry w kon­tek­ście obo­wią­zu­ją­cej usta­wy z dnia 3 lute­go 2001 r. o ochro­nie dzie­dzic­twa Fryderyka Chopina.

Wydarzeniem towa­rzy­szą­cym kon­fe­ren­cji będzie kon­cert w wyko­na­niu Aleksandry Świgut, Jakuba Jakowicza i Marcina Zdunika. Zabrzmi Trio g-moll na for­te­pian, skrzyp­ce i wio­lon­cze­lę op. 8 Fryderyka Chopina.

Rejestracja on-line: www.uprp.pl/rejestracja
Informacja o wyda­rze­niu: http://www.uprp.pl/o-wydarzeniu/Menu45,764,29,index,pl/
Szczegółowy pro­gram: http://www.uprp.pl/program/Menu45,765,29,index,pl/

Wstęp na kon­fe­ren­cję jest bez­płat­ny, po wcze­śniej­szej reje­stra­cji on-line.

 


ostatnia modyfikacja: 20/04/2017