Konferencja Cisza w środowisku naturalnym i w kreacji artystycznej

21/04/2017

5–6 maja 2017 r.
Audytorium im. K. Szymanowskiego

W dniach 5–6 maja 2017 r. odbę­dzie się, orga­ni­zo­wa­na przez Wydział Reżyserii Dźwięku, kon­fe­ren­cja pt. Cisza w śro­do­wi­sku natu­ral­nym i w kre­acji arty­stycz­nej. W pro­gra­mie prze­wi­dzia­ne są sesje refe­ra­to­we oraz pokaz fil­mów udźwię­ko­wio­nych przez stu­den­tów reży­se­rii dźwię­ku. Tematyka kon­fe­ren­cji doty­czy roz­ma­itych aspek­tów ciszy, m.in. w wyko­naw­stwie muzycz­nym, nagra­niach muzycz­nych, fil­mie, teatrze i teatrze radio­wym, a tak­że w fizjo­lo­gii, psy­cho­lo­gii. Wstęp wol­ny — zapra­sza­my.

Program kon­fe­ren­cji (PDF)

Fotoreportaż z kon­fe­ren­cji


ostatnia modyfikacja: 26/05/2017