Archiwa Środkowej Europy. Praktyki rekonstrukcji obrazu i dźwięku – konferencja

19/04/2017

20–22 kwietnia 2017 r.

W dniach 20–22 kwiet­nia 2017 roku w ramach Święta Niemego Kina w Iluzjonie Filmoteki Narodowej, po raz pierw­szy, odbę­dzie się mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja poświę­co­na zagad­nie­niom cyfro­wej restau­ra­cji dźwię­ku i obra­zu pt. „Central European Archives – Image and Sound Restoration Practices”. Organizatorami spo­tka­nia są Filmoteka Narodowa w Warszawie i Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.

Informacja szcze­gó­ło­wa


ostatnia modyfikacja: 19/04/2017