Archive for Kwiecień 26th, 2017

26/04/2017

DNI OTWARTE UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

Serdecznie zapra­sza­my na Dni Otwarte Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, któ­re odbę­dą się w dniach 12–13 maja 2017 r. Będzie to oka­zja do bliż­sze­go pozna­nia UMFC, spo­tka­nia kadry nauko­wo-dydak­tycz­nej, stu­den­tów oraz zapo­zna­nia się z ofer­tą edu­ka­cyj­ną naszej uczel­ni. (wię­cej…)

26/04/2017

KOMPOZYCJE I ARANŻACJE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC

27/04/2017 18:00

Wykonawcy: stu­den­ci Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, Wydziału Instrumentalnego i Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki oraz zapro­sze­ni Goście

W pro­gra­mie utwo­ry: Miłosza Bogić, Pawła Michała Chmielnickiego, Anny Dubec, Ireny Gulewicz, Arthura Guzika, Aleksandry Ignaczak, Katarzyny Karbownik, Agnieszki Kowalik, Jana Królaka, Krystyny Misiukiewicz, Danieli Ozdarskiej, Wojciecha Pławnera, Urszuli Płonki, Artura Potępy, Aleksandra Słojewskiego, Aleksandra Jana Szopy, Marii Szpury, Moniki Targosz, Aleksandry Włodarczyk, Rafała Wróblewskiego, Ireneusza Wybraniaka, Adrianny Żołnierczuk

Opieka arty­stycz­na:
Katedra Edukacji Muzycznej — Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur
ad. dr Anna Ignatowicz-Glińska
ad. dr Rafał Janiak
ad. dr Bartosz Kowalski-Banasewicz
dr hab. Marcin Tadeusz Łukaszewski, prof. UMFC — Kierownik Katedry
ad. dr Aldona Nawrocka-Woźniak — Kierownik Pracowni
oraz st. wykł. Hanna Stankiewicz-Jóźwicka (Międzywydziałowy Zakład Fortepianu Ogólnego)

Organizator: Katedra Edukacji Muzycznej — Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur

Sala im. Henryka Melcera
Wstęp wol­ny

Program kon­cer­tu
Afisz

26/04/2017

Koncert Kompozytorski — Kompozycje i aranżacje Studentów i Absolwentów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

27 kwietnia 2017 r., godz. 18:00
Sala im. Henryka Melcera

Katedra Edukacji Muzycznej — Pracownia Kompozycji, Instrumentacji i Czytania Partytur przy współ­pra­cy Międzywydziałowego Zakładu Fortepianu Ogólnego zapra­sza na kon­cert kom­po­zy­tor­ski. W pro­gra­mie kom­po­zy­cje i aran­ża­cje stu­den­tów i absol­wen­tów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC. Wstęp wol­ny — zapra­sza­my.

Program kon­cer­tu
Afisz

26/04/2017

POKAZ PRAC STUDENTÓW, PEDAGOGÓW I ZAPROSZONYCH GOŚCI MIĘDZYUCZELNIANEJ SPECJALNOŚCI MULTIMEDIALNEJ
Multimedialna majówka (3)

21/05/2017 16:00 — 22:00

Różne miej­sca uczel­ni
Wstęp wol­ny

Afisz
Program

 

26/04/2017

ANONYMUS
Multimedialna majówka (2)

21/05/2017 19:00

Opera na dwóch aktorów, dwa głosy, zespół instrumentalny, elektronikę i wizualizacje. Rafał Ryterski

Kompozytor: Rafał Ryterski
Wizualizacje: Jakub Wróblewski
Dyrygent: Nadim Husni
Wykonawcy: Monika Łopuszyńska, Rafał Supiński, Agnieszka Nowakowska, Zespół Instrumentalny Studentów UMFC
Reżyserzy dźwię­ku: Przemysław Kunda, Remigiusz Czechowicz

Studio S1 UMFC
Wstęp wol­ny

Afisz
Program