Archive for Kwiecień 24th, 2017

24/04/2017

Krzysztof Kicior zwyciężył w konkursie solfeżowym w Słowenii

W IV Międzynarodowym Konkursie Solfeżowym I nagro­dę otrzy­mał Krzysztof Kicior, stu­dent Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. Konkurs prze­zna­czo­ny dla stu­den­tów euro­pej­skich uczel­ni muzycz­nych odbył się w Ljubljanie (Słowenia) w dniu 21 kwiet­nia 2017 r. w dwóch kate­go­riach wie­ko­wych uczest­ni­ków: kate­go­ria I — 19–21 lat i kate­go­ria II — 22–24 lat.

Gratulujemy!!! (wię­cej…)

24/04/2017

Nie żyje Stefan Sutkowski

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 22 kwiet­nia 2017 r. w wie­ku 85 lat zmarł śp. Stefan Sutkowski dok­tor hono­ris cau­sa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina muzy­ko­log i dzia­łacz muzycz­ny, zało­ży­ciel i wie­lo­let­ni Dyrektor Warszawskiej Opery Kameralnej, pomy­sło­daw­ca i redak­tor cyklu wydaw­ni­cze­go Historia Muzyki Polskiej. (wię­cej…)