Archive for Kwiecień 5th, 2017

5/04/2017

Międzynarodowa konferencja naukowo-artystyczna Osobowość dyrygenta w świetle wyzwań współczesnego życia muzycznego – edycja III

21–23 kwietnia 2017 r.

Katedra Dyrygentury Chóralnej zapra­sza na III edy­cję Międzynarodowej kon­fe­ren­cji nauko­wo-arty­stycz­nej Osobowość dyry­gen­ta w świe­tle wyzwań współ­cze­sne­go życia muzycz­ne­go, pod patro­na­tem Jego Magnificencji Rektora UMFC prof. dr hab. Klaudiusza Barana. Konferencja skie­ro­wa­na jest do chór­mi­strzów, dyry­gen­tów i kie­row­ni­ków zespo­łów muzycz­nych. Kierownikiem pro­jek­tu jest dr hab. Dariusz Zimnicki. (wię­cej…)