Archive for Marzec, 2017

28/03/2017

Kurs waltorniowy Macieja Baranowskiego

9 kwietnia 2017 r., g. 14:00
Sala im. H. Melcera

W dniu 9 kwiet­nia 2017 r. Maciej Baranowski popro­wa­dzi kurs wal­tor­nio­wy. Wstęp wol­ny.

Afisz

28/03/2017

Kurs waltorniowy prof. Samuela Seidenberga

9 kwietnia 2017 r., g. 14:00
Audytorium im. K. Szymanowskiego

Katedra Instrumentów Dętych zapra­sza na kurs wal­tor­nio­wy pro­wa­dzo­ny przez prof. Samuela Seidenberga. Wstęp wol­ny.

Afisz

28/03/2017

KONCERT UCZESTNIKÓW MISTRZOWSKIEGO KURSU INTERPRETACJI BEETHOVEN I CHOPIN

08/04/2017 12:00

Wydarzenie towarzyszące 21. Wielkanocnemu Festiwalowi Ludwiga van Beethovena

Wykonawcy: uczest­ni­cy kur­su

Organizator: Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena
Współorganizator: UMFC

Sala Koncertowa
Wstęp wol­ny

Afisz

 

28/03/2017

Mistrzowski kurs interpretacji Beethoven i Chopin

5–7 kwietnia 2017 r., g. 10:00 — 13:00
Sala im. Henryka Melcera

Zapraszamy na Mistrzowski kurs inter­pre­ta­cji prof. Arie Vardi, któ­ry odbę­dzie się w dniach 5–7 kwiet­nia 2017 r. w UMFC jako wyda­rze­nie towa­rzy­szą­ce 21. Wielkanocnemu Festiwalowi Ludwiga van Beethovena. 

Afisz

23/03/2017

MSZA ŚWIĘTA inaugurująca obchody 20-lecia Muzyki Kościelnej na UMFC

30/03/2017 19:00

Celebrans: ks. prof. Kazimierz Szymonik
Wykonawcy:

 • Chór Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyrek­tor arty­stycz­ny – Michał Sławecki
 • Zespół Wokalny Kierunku Muzyka Kościelna
 • Partia orga­nów — Jarosław Kocik
 • Kantor/psałterzysta — Stanisław Czaj
 • Dyrygent, akom­pa­nia­ment litur­gicz­ny, kon­cep­cja muzy­ki w litur­gii, pre­zen­ta­cja dyplo­mo­wa – Damian Skowroński 

Oprawa muzycz­na litur­gii: Feliks Nowowiejski (1877–1946) — Missa pro pace op. 49 nr 3

Opieka arty­stycz­na: prof. dr hab. A. Chorosiński, prof. dr hab. E. Marchwicka, dr hab. M. Sławecki, dr M. Markuszewski
Organizator: Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca

Bazylika Archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
ul. Świętojańska 8
Wstęp wol­ny

Afisz

 

21/03/2017

Katarzyna Dzida-Hamela i Jacek Hamela laureatami Polskich Nagród Filmowych ORŁY 2017

Tegoroczna gala Polskich Nagród Filmowych Orły 2017 odby­ła się 20 mar­ca w 2017 r. w Teatrze Polskim w Warszawie. W kate­go­rii naj­lep­szy dźwięk lau­re­ata­mi zosta­li przed­sta­wi­cie­le Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC — dr hab. Katarzyna Dzida-Hamela i Jacek Hamela za film „Wołyń”. Gratulujemy!!!
20/03/2017

NADZWYCZAJNY KONCERT CHÓRU AMERICAN UNIVERSITY CHAMBER SINGERS
International Concert Tour in Poland

27/05/2017 19:00

Wykonawcy:

 • American University Chamber Singers
 • Orkiestra Kameralna Studentów UMFC
 • Daniel Abraham — dyry­gent

W pro­gra­mie:

 • J.S. Bach — Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226
 • A. Caldara — Salve Regina in c-moll
 • J.D. Zelenka — Missa Purifications Beatae Virginis Mariae in D-dur ZWV 16

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina

BILETY-CEGIEŁKI w cenie 15 zł do naby­cia na sta­no­wi­sku bile­to­wym (pn.-pt. godz. 12:00–19:00) od 22 maja 2017 r.  oraz przez inter­net: www.umfc.bilety24.pl  od 13 maja 2017 r.
Zysk ze sprze­da­ży zosta­nie prze­ka­za­ny na Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.

Afisz

 

20/03/2017

MUZYKA NASZYCH CZASÓW

26/05/2017 19:00

Program:

 • Ewa Fabiańska-Jelińska (Poznań) — Trzy Tańce Polskie (Mazur — Kujawiak — Oberek) (kwin­tet dęty bla­sza­ny)
 • Kamil Kruk (Kraków) — Strzępy snu (flet, wibra­fon)
 • Aleksandra Kaca (Radom/Warszawa) — Smugi cie­nia (har­fa, wio­lon­cze­la, for­te­pian)
 • Michał Dobrzyński (Bydgoszcz) — Mgnienie III (sak­so­fon altowy/sopranowy i kwar­tet smycz­ko­wy)
 • Szymon Godziemba-Trytek (Bydgoszcz) — Contemplation of One’s Man Martyrdom (kwin­tet dęty drew­nia­ny)
 • Mateusz Śmigasiewicz (Warszawa) — Wariacje na for­te­pian solo

Kuratorzy:

 • Dariusz Przybylski — Figure vene­zia­ne (flet solo)
 • Ignacy Zalewski — Kaprys w for­mie mazur­ka (wio­lon­cze­la solo)

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Wstęp wol­ny

Afisz

 

20/03/2017

Zmarł prof. Roderyk Lange

Z głę­bo­kim żalem zawia­da­miam, że w dniu 16 mar­ca 2017 roku zmarł w wie­ku 86 lat Profesor RODERYK LANGE tan­cerz, antro­po­log tań­ca, wykła­dow­ca Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, dok­tor hono­ris cau­sa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Rektor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

(wię­cej…)

15/03/2017

Otwarte zebranie naukowe Katedry Edukacji Muzycznej

Katedra Edukacji Muzycznej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC zapra­sza na otwar­te zebra­nie nauko­we, któ­re odbę­dzie się w dniu 27 mar­ca 2017 roku w Sali Senatu UMFC o godz. 16:00. W pro­gra­mie pre­zen­ta­cja nowej książ­ki Instytut Pedagogiki Muzycznej PWSM/AMFC w Warszawie (1974–1992) autor­stwa Mirosławy Jankowskiej i Wojciecha Jankowskiego wyda­nej przez Chopin University Press. Wstęp wol­ny. Zapraszamy!

Afisz