Złoty Fryderyk 2017 dla Profesora Piotra Palecznego

10/03/2017

W edy­cji 2017 lau­re­atem nagro­dy ZŁOTY FRYDERYK za szcze­gól­ne zasłu­gi dla kul­tu­ry muzycz­nej został prof. PIOTR PALECZNY – jeden z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich pia­ni­stów, peda­gog UMFC, juror wie­lu mię­dzy­na­ro­do­wych kon­kur­sów pia­ni­stycz­nych. Gratulujemy!!!

Piotr Paleczny (źró­dło: zpav.pl/fryderyk)


ostatnia modyfikacja: 10/03/2017