Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran podpisał z Ministrem Piotrem Glińskim umowę na przebudowę i modernizację sal!

9/03/2017

Z rado­ścią infor­mu­je­my, że otrzy­ma­li­śmy dofi­nan­so­wa­nie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach VIII osi prio­ry­te­to­wej na reali­za­cję pro­jek­tu „Modernizacja i nowa aran­ża­cja trzech kame­ral­nych sal wido­wi­sko­wych wraz z zaple­czem w budyn­ku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie”. W dniu 6 mar­ca 2017 r. Rektor prof. dr hab. Klaudiusz Baran pod­pi­sał umo­wę z wice­pre­mie­rem, mini­strem kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go prof. dr. hab. Piotrem Glińskim.

Planowana jest prze­bu­do­wa i moder­ni­za­cja sal na pozio­mie +1 gma­chu głów­ne­go UMFC wraz z zaku­pem wypo­sa­że­nia nie­zbęd­ne­go do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści kul­tu­ral­nej, w tym – edu­ka­cji arty­stycz­nej. W salach prze­bu­do­wa­ne będą m.in.: sce­ny, widow­nie oraz zaple­cza dla arty­stów. Projekt zakła­da też nowe insta­la­cje pro­fe­sjo­nal­ne­go oświe­tle­nia, sprzę­tu do reje­stra­cji i emi­sji gło­su i obra­zu, ekra­nu wraz z rzut­ni­ka­mi do pro­jek­cji sce­no­gra­ficz­nych oraz nową aran­ża­cję wnętrz.

Koszt cał­ko­wi­ty pro­jek­tu wynie­sie 7,5 mln zł, a dofi­nan­so­wa­nie się­gnie 4,7 mln zł. Jego reali­za­cja zakoń­czy się w 2020 r.

Fot. Danuta Matloch


ostatnia modyfikacja: 07/04/2017