Kierunkowe/Specjalnościowe efekty kształcenia

1/03/2017
W związ­ku z koniecz­no­ścią opra­co­wa­nia opi­sów przed­mio­tów skła­da­ją­cych się na poszcze­gól­ne pro­gra­my kształ­ce­nia, przy­go­to­wa­no opi­sy efek­tów kształ­ce­nia dla wszyst­kich kierunków/specjalności pro­wa­dzo­nych na UMFC.

Wydział I

Wydział II

Wydział III

Wydział IV

Wydział V

Wydział VI

Studia dok­to­ranc­kie


ostatnia modyfikacja: 07/06/2019