Joanna Kędzior laureatką V Konkursu Wokalnego w Częstochowie

7/03/2017

W dniu 3 mar­ca 2017 r. w czę­sto­chow­skiej Filharmonii im. Bronisława Hubermana odbył się finał V Konkursu Wokalnego im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków. Jury obra­do­wa­ło w skła­dzie: Izabella Kłosińska – prze­wod­ni­czą­ca, Katarzyna Suska, Kałudi Kałudow, Benno Schollum, Adam Klocek. Wśród lau­re­atów kon­kur­su zna­la­zła się stu­dent­ka z kla­sy śpie­wu prof. dr hab. Małgorzaty Marczewskiej – Joanna Kędzior, któ­ra zdo­by­ła III nagro­dę oraz nagro­dę poza­re­gu­la­mi­no­wą „Impressio Art Management Bożena Harasimowicz” – udział w 9. Letniej Akademii Śpiewu.

Celem kon­kur­su jest uczcze­nie pamię­ci naj­sław­niej­sze­go, w śro­do­wi­sku śpie­wa­czym, rodzeń­stwa — woka­li­stów Jana, Edwarda, Józefiny Reszków. Organizatorem kon­kur­su jest Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi: Fundacja im. Jana, Edwarda, Józefiny Reszków i Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie.

Konkurs prze­zna­czo­ny jest dla stu­den­tów uczel­ni muzycz­nych. Poprzednie edy­cje w latach 2009, 2011, 2013, 2015 cie­szy­ły się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem. Konkurs Wokalny im. Jana, Edwarda i Józefiny Reszków to dla stu­den­tów kie­run­ku woka­li­sty­ka szan­sa zapre­zen­to­wa­nia swo­ich talen­tów i umie­jęt­no­ści. Laureatką poprzed­nich edy­cji była m.in.: stu­dent­ka UMFC Joanna Freszel.


ostatnia modyfikacja: 07/03/2017