Big Band UMFC we Francji

30/01/2017

W stycz­niu 2017 roku odby­wa się we Francji kolej­na edy­cja Festiwalu La Folle Journée / Szalone Dni Muzyki. La Folle Journée to mię­dzy­na­ro­do­wy festi­wal reali­zo­wa­ny od 1995 roku, któ­ry od wie­lu lat odby­wa się w róż­nych kra­jach np. we Francji, w Hiszpanii, Japonii. W 2016 roku festi­wal miał miej­sce w Warszawie.

Festiwal jest wyda­rze­niem popu­la­ry­za­tor­skim, jego pod­sta­wo­wą zasa­dą jest zapew­nie­nie naj­wyż­sze­go pozio­mu arty­stycz­ne­go. Ideą Festiwalu jest prze­ła­my­wa­nie uprze­dzeń do muzy­ki kla­sycz­nej przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu jej war­to­ści i zapew­nie­niu lep­sze­go zro­zu­mie­nia muzy­ki i muzy­ków, do otwie­ra­nia nowych hory­zon­tów. Ma uzna­ną pozy­cję w życiu kul­tu­ral­nym spo­łecz­no­ści i cie­szy się dużą popu­lar­no­ścią.

Big Band UMFC pod­czas tour­née pro­mu­je swo­ją naj­now­szą pły­tę I got rhy­thm and dan­ce z kom­po­zy­cja­mi utrzy­ma­ny­mi w gorą­cych laty­no­skich ryt­mach oraz wiru­ją­cym swin­gu.

Festiwal La Folle Journée


ostatnia modyfikacja: 30/01/2017