Konferencja naukowa Zakres i znaczenie elementów szkoły bel canto Manuela Garcíi we współczesnej metodyce nauczania śpiewu klasycznego

1/12/2016

3–4 grudnia 2016 r.
Sala im. J. Elsnera, DS Dziekanka, ul. Krakowskie Przedmieście 58/60

Katedra Wokalistyki zapra­sza na kon­fe­ren­cję nauko­wą pt. Zakres i zna­cze­nie ele­men­tów szko­ły bel can­to Manuela Garcíi we współ­cze­snej meto­dy­ce naucza­nia śpie­wu kla­sycz­ne­go, któ­ra odbę­dzie się w dniach 3–4 grud­nia 2016 r. w Sali im. Józefa Elsnera, DS Dziekanka. W ramach kon­fe­ren­cji warsz­ta­ty wokal­ne popro­wa­dzi prof. Pier Angelo Pelucchi z Conservatorio Statale di Musica Jacopo Tomadini, Udine, Włochy. Wstęp wol­ny.

Szczegółowe infor­ma­cje


ostatnia modyfikacja: 01/12/2016