Konferencja naukowa Bohdan Wodiczko — dyrygent współczesności

28/11/2016

Katedra Dyrygentury oraz Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki UMFC zapra­sza­ją na kon­fe­ren­cję nauko­wą pt. Bohdan Wodiczko — dyry­gent współ­cze­sno­ści, któ­ra odbę­dzie się w dniu 10 grud­nia 2016 r. w Sali Senatu UMFC. Organizatorzy prze­wi­du­ją dwa blo­ki wykła­dów oraz blok dys­ku­syj­no-wspo­mnie­nio­wy. Konferencji towa­rzy­szyć będzie wysta­wa pla­ka­tów, afi­szy i zdjęć Bohdana Wodiczki oraz pamią­tek z życia kom­po­zy­to­ra. Konferencja finan­so­wa­na jest ze środ­ków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierownik kon­fe­ren­cji: dr hab. Maja Metelska, Katedra Dyrygentury UMFC.

PROGRAM KONFERENCJI:

bohdan-wodiczko-zdjecie-do-afisza_1200

Blok wykła­dów nr 1, pro­wa­dze­nie: dr hab. Małgorzata Komorowska, prof. UMFC

prze­rwa: poczę­stu­nek, pre­zen­ta­cja nagra­nia audio W. Lutosławski – Koncert na orkie­strę, wyk. Orkiestra Symfoniczna PWSM w Warszawie, Bohdan Wodiczko — dyry­gent

Blok dys­ku­syj­no-wspo­mnie­nio­wy

prze­rwa: poczę­stu­nek, pre­zen­ta­cja nagra­nia audio I. Strawiński – Suita z bale­tu „Pocałunek wróż­ki”, wyk. Orkiestra Symfoniczna PWSM w Warszawie, Bohdan Wodiczko — dyry­gent

Blok wykła­dów nr 2, pro­wa­dze­nie: prof. Zofia Urbanyi-Krasnodębska, Akademia Muzyczna im. K. Lipińskiego we Wrocławiu

prze­rwa: poczę­stu­nek, pre­zen­ta­cja nagra­nia audio A. Roussel – Suite en fa, op. 33, wyk. Orkiestra Symfoniczna PWSM w Warszawie, Bohdan Wodiczko – dyry­gent

Wydarzenia towarzyszące: 6–16 grud­nia 2016, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Foyer Sali Koncertowej:

Afisz


ostatnia modyfikacja: 02/12/2016