Zmarł Romuald Miazga

26/10/2016

Dnia 19 paź­dzier­ni­ka 2016 r. w wie­ku 88 lat zmarł śp. Romuald Miazga.  

Romuald Miazga uro­dził się 13 lute­go 1928 r. we Frampolu, pocho­dził z rodzi­ny pie­lę­gnu­ją­cej tra­dy­cje pol­skiej pie­śni chó­ral­nej.  W 1957 r. ukoń­czył stu­dia w PWSM w Warszawie spe­cjal­ność dyry­gen­tu­ra wokal­no-instru­men­tal­na pod kie­run­kiem Tadeusza Wilczaka.

miazga-romualdPracę peda­go­gicz­ną pod­jął w 1956 r. jako dyry­gent chó­rów i orkiestr szkol­nych PPSM nr 1, PLM PSM II st. im. F. Chopina, w latach 1977–1982 był dyry­gen­tem Centralnego Zespołu Artystycznego WP, 1982–1983 dyry­gent i dyrek­tor Centralnego Zespołu Artystycznego ZHP.
Od 1985 r. był zatrud­nio­ny w AMFC, pro­wa­dził wykła­dy z emi­sji gło­su na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki.

Był wybit­nym chór­mi­strzem, współ­pra­cow­ni­kiem war­szaw­skich teatrów (Teatr Narodowy, Teatr Wielki), na Światowym Festiwalu ISME pre­zen­to­wał dedy­ko­wa­ną Mu ope­rę Jana Fotka „Leśna kró­lew­na”. Romuald Miazga odzna­czo­ny został Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim OOP, odzna­ką „Zasłużony Działacz Kultury”, Złotą Odznaką Honorową „Za zasłu­gi dla Warszawy”.

Nabożeństwo żałob­ne odbę­dzie się w dniu 27 paź­dzier­ni­ka 2016 r. o godz. 13:00 w Bazylice św. Krzyża przy ul. Krakowskie Przemieście 3, po któ­rym nastą­pi odpro­wa­dze­nie do gro­bu na Cmentarzu w Podkowie Leśnej.


ostatnia modyfikacja: 26/10/2016