XI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych

7/10/2016

10–12 lutego 2017 r.

Katedra Instrumentów Dętych UMFC orga­ni­zuje XI Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kameralnych Instrumentów Dętych.

Konkurs prze­zna­czo­ny jest dla muzy­ków uro­dzo­nych po 1 lute­go 1987 r. i obej­mu­je nastę­pu­ją­ce kate­go­rie: trio stro­iko­we – obój, klar­net, fagot; kwin­tet drew­nia­ny – flet, obój, klar­net, róg, fagot; kwin­tet bla­sza­ny – 2 trąb­ki, róg, puzon, tuba lub puzon baso­wy, — 2 trąb­ki, 2 puzo­ny, tuba; kwar­tet sak­so­fo­no­wy – sak­so­fon sopra­no­wy, alto­wy, teno­ro­wy i bary­to­no­wy.

Z uwa­gi na pro­ble­my z dostar­cze­niem przez Państwa zgło­szeń, ter­min ich nad­sy­ła­nia został prze­dłu­żo­ny do 3 stycz­nia 2017 r. Zgłoszenia pro­si­my wysy­łać dro­gą mailo­wą na adres: : wikatedry@chopin.edu.pl. W przy­pad­ku jakich­kol­wiek pytań, pro­si­my o kon­takt pod nume­rem tel. 22 827 83 10 lub 22 827 72 41 wew. 289.

Dziękujemy za prze­sła­ne zgło­sze­nia i jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że kon­kurs odbę­dzie się w dniach 10–12 lute­go 2017 r. we wszyst­kich kate­go­riach, tj. trio stro­iko­we, kwin­tet kla­sycz­ny, kwin­tet bla­sza­ny, kwar­tet sak­so­fo­no­wy.

Harmonogram konkursu:

Jury konkursu obradować będzie w następującym składzie:

Przewidywane nagrody:

Regulamin i reper­tu­ar kon­kur­su, pdf
Formularz zgło­sze­nio­wy, doc
Polecane adre­sy noc­le­go­we, pdf
Laureaci kon­kur­su, pdf


ostatnia modyfikacja: 15/02/2017