Uczelniana Komisja ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

26/10/2016

JM Rektor prof. dr. hab Klaudiusz Baran , na podst. art. 66 ust. 2 p. 3a usta­wy z dnia 27 lip­ca 2005 r. Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym (tekst jed­no­li­ty Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z póź­niej­szy­mi zmia­na­mi) powo­łał Uczelnianą Komisję ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na okres do dnia 31 sierp­nia 2020 r.
Skład komi­sji:

Załącznik w pdf: Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 29 wrze­śnia 2016 r. w spra­wie powo­ła­nia Uczelnianej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia


ostatnia modyfikacja: 26/10/2016