Zmarła Profesor Teresa Manasterska

17/08/2016

Z żalem zawia­da­miam, że w dniu 15 sierp­nia 2016 roku w Częstochowie zmar­ła w wie­ku 78 lat Profesor dr Teresa Manasterska wybit­na pia­nist­ka, kame­ra­list­ka i peda­gog, Prodziekan i Dziekan Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, wycho­waw­ca wie­lu poko­leń uta­len­to­wa­nych pia­ni­stów, zało­ży­ciel­ka Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Pianistów.

Uroczystości pogrze­bo­we odbę­dą się 20 sierp­nia 2016 r. o godz. 12.00 w koście­le pw. św. Wojciecha w Częstochowie.

Rodzinie, przy­ja­cio­łom i wycho­wan­kom skła­dam naj­ser­decz­niej­sze wyra­zy współ­czu­cia.

Rektor i Senat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina


ostatnia modyfikacja: 22/08/2016