XV FORUM MUZYKA DAWNA NA UMFC
Koncert finałowy

06/02/2017 19:00

Wykonawcy: wykła­dow­cy i uczest­ni­cy XV Forum

W pro­gra­mie: utwo­ry na instru­men­ty solo, duety, zespo­ły i orkie­strę Georga Philippa Telemanna czy­ta­nie frag­men­tów auto­bio­gra­fii G.Ph. Telemanna

Koncepcja i kie­row­nic­two arty­stycz­ne: ad. dr hab. Agata Sapiecha

Współorganizatorzy, part­ne­rzy: Austriackie Forum Kultury, Czeskie Centrum, Restauracja OLIVA, Centrum Charytatywno-Edukacyjne Caritas Polska „Centrum Okopowa”, Fundacja Concert Spirituel, Publiczne Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie

Sala Koncertowa Fryderyka Chopina
Bezpłatne kar­ty wstę­pu

Afisz kon­cer­tu
Afisz XV Forum
Program
Program — bro­szu­ra

 


ostatnia modyfikacja: 07/02/2017