Uroczystość wręczenia dyplomów Profesora Honorowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

5/07/2016

Dnia 29 czerw­ca 2016 r. w obec­no­ści człon­ków Senatu oraz spo­łecz­no­ści aka­de­mic­kiej Rektor UMFC prof. zw. dr hab. Ryszard Zimak wrę­czył dyplo­my Profesora Honorowego zasłu­żo­nym Profesorom Naszej Uczelni.

Wyróżnieni tym zaszczyt­nym tytu­łem zosta­li:

Fotoreportaż z uro­czy­sto­ści

prof_honorowy_4 prof_honorowy_3 prof_honorowy_2 prof_honorowy_1


ostatnia modyfikacja: 05/07/2016