Wizyta delegacji UMFC u Profesora Roderyka Langego

21/06/2016

W dniu 9 czerw­ca 2016 roku w St. Helier na wyspie Jersey odby­ła się uro­czy­stość wrę­cze­nia dyplo­mu dok­to­ra hono­ris cau­sa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina Panu Profesorowi dr hab. Roderykowi Langemu, wybit­ne­mu antro­po­lo­go­wi tań­ca. Ten zaszczyt­ny tytuł został nada­ny Mu uchwa­łą Senatu UMFC w dniu 11 stycz­nia 2016 roku. Wręczenia dyplo­mu doko­nał JM Rektor UMFC prof. dr hab. Ryszard Zimak w obec­no­ści pro­dzie­kan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca – ad. dr Klaudia Carlos-Machej.

dyplom dhc

 

Z uwa­gi na wiek i stan zdro­wia Roderyka Langego JM Rektor zade­cy­do­wał, że wrę­cze­nie dyplo­mu odbę­dzie się w miej­scu zamiesz­ka­nia Profesora. Uroczystość zosta­ła przy­go­to­wa­na z pomo­cą hono­ro­wej kon­sul RP na Jersey p. Magdaleny Chmielewskiej. W uro­czy­sto­ści udział wzię­li rów­nież bur­mistrz St. Helier Simon Crowcroft oraz przed­sta­wi­cie­le lokal­nej spo­łecz­no­ści.

Laudację z oka­zji nada­nia Panu Profesorowi god­no­ści przy­go­to­wa­ła prof. dr hab. Ewa Wycichowska, recen­zje napi­sa­li prof. dr Mieczysława Demska-Trębacz i prof. dr hab. Piotr Dahlig.

 

Fotoreportaż z uro­czy­sto­ści

Roderyk Lange – pro­fe­sor, dok­tor habi­li­to­wa­ny, tan­cerz, antro­po­log tań­ca, w latach 1999–2007 wykła­dow­ca antro­po­lo­gii tań­ca w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Od 1946 roku uczęsz­czał do szko­ły tań­ca Urszuli Gryglewskiej w Bydgoszczy, w latach 1952–1954 tań­czył w zespo­le Marceli Hildebrandt-Pruskiej przy Filharmonii Poznańskiej. Odbył stu­dia w dzie­dzi­nie ana­li­zy i nota­cji ruchu oraz tań­ca w Folkwang Hochschule w Essen. Studiował etno­lo­gię i antro­po­lo­gię kul­tu­ro­wą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernik w Toruniu i na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1954–1967 był kie­row­ni­kiem Działu Tańca w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Prowadził pra­ce tere­no­we w Polsce, Europie Wschodniej, Indonezji, Melanezji, Egipcie i wśród Słowian Południowych. W latach 1965–1967 wykła­dał antro­po­lo­gię tań­ca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w latach 1958–1967 był wykła­dow­cą w Studium Tańca przy Centralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Artystycznego (CPARA) w Warszawie. Od 1967 roku miesz­ka na sta­łe poza gra­ni­ca­mi Polski. W latach 1967–1972 był star­szym wykła­dow­cą w Laban Art of Movement Studio w Addlestone, od 1971 do 2003 roku dyrek­to­rem Centre for Dance Studies na wyspie Jersey oraz w latach 1975–1982 wykła­dow­cą antro­po­lo­gii tań­ca na Queen’s University w Belfaście oraz na London University i w Laban Centre w latach 1976–1993. Od 1980 do 1996 roku był kie­row­ni­kiem Europejskiego Seminarium Kinetografii w Paryżu, w latach 1989–2003 pro­fe­so­rem antro­po­lo­gii tań­ca na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1979 roku jest pro­fe­so­rem etno­lo­gii na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie oraz od 1993 roku dyrek­to­rem Instytutu Choreologii w Poznaniu. Członek licz­nych gre­miów: Fellow, Royal Anthropological Institute w Londynie, Co-cha­ir­per­son of ICTM Study Group on Ethnochoreology (1986–1992), Fellow, International Council of Kinetography Laban, Membre Conseil International de la Danse – UNESCO w Paryżu, od 1956 roku czło­nek Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, od 2009 roku pre­zes Polskiego Forum Choreologicznego. Opublikował licz­ne pra­ce z zakre­su antro­po­lo­gii tań­ca i cho­re­olo­gii. W 1989 roku otrzy­mał Honorową Odznakę Miasta Poznania, w 1990 roku Nagrodę i Medal im. Oskara Kolberga, w 2005 roku tytuł Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres przy­zna­ny przez Ministra Kultury Francji za doko­na­nia w dzie­dzi­nie nauki i sztu­ki, a w 2013 roku zło­ty medal – Zasłużony Kulturze „Gloria Artis” nada­ny przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie.


ostatnia modyfikacja: 21/06/2016