Nagrodzeni na 9. Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Stanisława Moniuszki

19/05/2016

14 maja 2016 r. zakoń­czył się w Warszawie 9. Międzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanisława Moniuszki. Tegoroczna edy­cja kon­kur­su zgro­ma­dzi­ła śpie­wa­ków pre­zen­tu­ją­cych wyjąt­ko­wo wyso­ki poziom wyko­naw­czy. Wśród lau­re­atów kon­kur­su zna­leź­li się stu­den­ci i absol­wen­ci Wydziału Wokalno-Aktorskiego UMFC. W kate­go­rii gło­sów męskich II nagro­dę regu­la­mi­no­wą otrzy­mał kon­tra­te­nor JAKUB JÓZEF ORLIŃSKI, absol­went w kla­sie śpie­wu dr hab. Anny Radziejewskiej.

Nagrodami poza­re­gu­la­mi­no­wy­mi wyróż­nie­ni zosta­li m.in.:

DAGMARA BARNA (sopran), absol­went­ka UMFC w kla­sie prof. Cezarego Szyfmana;
Nagroda im. Carlo Marii Giuliniego w kate­go­rii gło­sów kobie­cych za wyko­na­nie wyra­sta­ją­ce z głę­bo­kie­go prze­ży­cia i czer­pią­ce z isto­ty czło­wie­czeń­stwa

KACPER SZELĄŻEK (kon­tra­te­nor), stu­dent UMFC w kla­sie śpie­wu prof. Artura Stefanowicza;
Nagroda im. Carlo Marii Giuliniego w kate­go­rii gło­sów męskich za wyko­na­nie wyra­sta­ją­ce z głę­bo­kie­go prze­ży­cia i czer­pią­ce z isto­ty czło­wie­czeń­stwa

Wśród nagro­dzo­nych zna­lazł się tak­że pia­ni­sta MARIUSZ KŁUBCZUK absol­went UMFC w kla­sie prof. Teresy Manasterskiej i Krystyny Makowskiej-Ławrynowicz, któ­ry otrzy­mał nagro­dę dla wyróż­nia­ją­ce­go się mło­de­go pia­ni­sty.

Laureatom oraz ich peda­go­gom ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my!!!

moniuszko-1-(2)_1200


ostatnia modyfikacja: 27/05/2016