Stypendium Młoda Polska dla dr Leszka Lorenta

24/02/2016

Tegorocznym sty­pen­dy­stą XIII edy­cji pro­gra­mu Młoda Polska został dr Leszek Lorent.

Stypendia w ramach pro­gra­mu Młoda Polska przy­zna­wa­ne są na pod­sta­wie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 roku w spra­wie szcze­gó­ło­wych warun­ków i try­bu przy­zna­wa­nia sty­pen­diów oso­bom zaj­mu­ją­cym się twór­czo­ścią arty­stycz­ną, upo­wszech­nia­niem kul­tu­ry i opie­ką nad zabyt­ka­mi oraz wyso­ko­ści tych sty­pen­diów (Dz. U. z 2012 r. poz. 612). Organizatorem kon­kur­su jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w imie­niu któ­re­go czyn­no­ści zwią­za­ne z kon­kur­sem pro­wa­dzi Narodowe Centrum Kultury.

Przedmiotem kon­kur­su są sty­pen­dia, przy­zna­wa­ne oso­bom fizycz­nym, zaj­mu­ją­cym się twór­czo­ścią i kry­ty­ką arty­stycz­ną, na reali­za­cję okre­ślo­ne­go pro­jek­tu sty­pen­dial­ne­go w nastę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: film, foto­gra­fia, lite­ra­tu­ra (w tym repor­taż dzien­ni­kar­ski), muzy­ka, sztu­ki wizu­al­ne, taniec, teatr.


ostatnia modyfikacja: 29/02/2016