Big Band UMFC na Międzynarodowym Festiwalu JAZZ 2015

2/12/2015

W czwar­tek 3 grud­nia 2015 r. w Warszawie roz­pocz­nie się Międzynarodowy Festiwal JAZZ 2015. Jego nazwa, nawią­zu­ją­ca do tej sprzed bli­sko sze­ściu dekad, skry­wa rolę festi­wa­lu jako kon­ty­nu­ato­ra popu­lar­ne­go Jazz Jamboree.

Big Band Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pod dyrek­cją Piotra Kostrzewy wystą­pi 7 grud­nia br. w ramach festi­wa­lu, w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w spe­cjal­nym kon­cer­cie pod hasłem „100-lecie Franka Sinatry na 50-lecie Jazz Forum”. Standardy z reper­tu­aru legen­dar­ne­go arty­sty będą śpie­wa­li: Vivian Buczek, Janusz Szrom i Sławek Uniatowski. Retransmisja kon­cer­tu w tele­wi­zyj­nej Dwójce 12 grud­nia br.


ostatnia modyfikacja: 02/12/2015